ELEVES PASTEUR

Eglise Evangelique shine

Fikambanan’ ny eleve pasteur ao amin’ny fiangonana SHINE

logo

Biographie

Bishop Patrick Andrianarivo  est le président fondateur de l’Eglise évangélique SHINE. Pasteur, enseignant, ministre de la guérison, un homme de Dieu qui marche avec le Seigneur pendant plus de 30ans.
Par la grâce de Dieu, il fut né de nouveau dès son très jeune âge. A treize ans, il reçut son appel dans une vision et a grandi sous le leadership du Pasteur Jocelyn Ranjarison, son père spirituel.
Apres avoir eu son diplôme en théologie, à l’issue de plusieurs mois de prières alternés de jeûnes, et avec la bénédiction de son père spirituel ainsi que de ses parents biologiques, il entame son ministère.

Patrick ANDRIANARIVO

Bishop

Tsy mitory tsy misy porofo

Signature

Ny élèves Pasteur na mpiofana ho mpitandrina dia olona ireo zanaka ara-panahin’ny ministera na ny fiangonana shine.
Ireo izay nantsoina satria hita fa manana antso, na nolazain’ny Tompo fa mila antsoina na ireo efa nandalo ny dingana maro tato amin’ny fiangonana araka ny rafitra misy ao anatiny ka voatendry satria hita fa manana antso
Ireo mahatsapa fa manana antso ho amin’ny asa fanompoana ho mpitandrina na evanjelisitra na mpampianatra na mpaminany na apostoly ka manolotena ho amin’izany ary neken ‘ny mpitandrina tompon’andraikitra sy ny mpitandrina any amin’ny foibe.

Fandresendahatra tsara sy fahavononana hianatra

Fahafoizan-tena sy fandavan-tena

Fahamatorana amin’ny fianarana sy fiofanana homena azy ireo

Fanetretena sy fo misokatra mora atoro sy ahitsy  ary ampianarina

Fanarahana ny lesona antsakany sy andavany ary famerenana ireo devoir omena

Fandraisana andraikitra ao ampiangonana

Fanarahana ireo fampianarana rehetra ao ampiangonana  toy ny olom-baovao, mpianatry ny Tompo, lay ministry, sekoly misionera , satria mifameno be mihitsy amin’ny fampianarana sy fiofanana omena azy ireo izany

Fahatokiana

Fanajana ireo lamina sy rafitra ato ampiangonana fa tsy mihevitena ho ambonin’iza na iza

Fahavonona hanao ny rehetra ampanavovina anao ao ampiangonana na dia ireo zavatra izay toa tsy mety aminao sy tsy tian’ny hafa hatao aza

Ny fianarana ho élève Pasteur na mpiofana ho mpitandrina no dingana hidirana ho amin’ireo ministera 5 lehibe (apostoly, mpaminany, evanjelisita, mpampianatra, mpitandrina). Satria hita ao anaty baiboly fa ireo mpitarika lehibe toa an’I Abrahama, Mosesy, Davida dia nofanin’Andriamanitra tamin’ny fiandrasana ondry avokoa aloha vao lasa mpitarika na mpaminany na mpanjaka sy ny  maro hafa.

Misy ny lesona iombonana sy pratika iombonana fa rehefa afaka volana na taona dia hizara araka ny antson’ny tsirairay.

Ny 6mois voalohany dia fianarana ireo fototra iombonana ao anaty fanompoana izay arahina pratika

Ny 6 mois faharoa dia fianarana ny atao hoe ministera sy fandinihana baiboly mihalalina hatrany

Ny 6 mois fahatelo dia fianarana ny pratikan’ny ministera

Ny 6 mois fahaefatra dia fanaovana fiofanana any @ fiangonana shine efa msy sady mitohy mianatra theorie hatrany

Ny 6 mois fahaefatra dia fianarana ny asa fitarihana, ny fitantanana, ny fanomezam pahasoavana, ny hosotra, sy ireo asa fanompoana tsy maintsy hatao ao anaty ministera toy ny: fanasitranana, fanafahana, fitoriana, fahagagana, nofy sy fahitana ary faminanina, fananganana olona, fanambinana ara bola, ny tokatrano, ny asa fivelomana sy fanompoana, ny asa misionera

Ny 6 mois fahadimy dia fianarana theologie sy fivelarana ho amin’ny ministera ary fiomanana amin’ny iraka hanirahana azy (ara-panahy , ara-tsaina, ara-bola, arak’asa, langues,  culture, …)

Ny 6 mois fahenina dia fandehanana any amin’ny toerana hanirahana ary fampiharana. Manomboka eto dia manaraka ireo fiofanan’ny élève Pasteur mitondra fiangonana efa nahavita fiofanana eleves Pasteur.

Ny saram pianaran ireo élèves pasteur dia tsy mitovy amin ireo mpianatra ao amin ny ILC fa tena mora dia mora satria 10.000ar ihany. Tsy sanatria anefa fanambanina ny fianarana izany fa natao fotsiny mba hanome.fahatongavantsaina ho azy ireo. Ny zavatra kosa anefa izay takina amin izy ireo dia « Tsy maintsy » miditra ho « Partenaire » ny asa fanompoana izy ireo ka manome izay foiny amin’izany partenariat izany ho mariky ny fiombonany amin ny fahasoavana dia ny fanompoana sy maha zanaka azy.